SOCIALINIŲ TINKLŲ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Jacobs Douwe Egberts LT“ atsakingai žiūri į duomenų apsaugos reglamentų laikymąsi. Norime jus informuoti, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis jums bendraujant ir naudojantis mūsų puslapiais socialiniuose tinkluose.

Duomenų valdytojas

Mes, UAB „Jacobs Douwe Egberts LT“, kartu su socialinio tinklo platformos teikėju (platformos teikėjas), kaip duomenų valdytojai esame bendrai atsakingi už veiksmus, susijusius su jūsų duomenų tvarkymu. Šiuo atveju priemones ir tikslus, kuriais tvarkomi duomenys, visų pirma nustato platformos teikėjas, o mūsų įtaka tam yra ribota. Pagal turimas galimybes paveikti ar nustatyti parametrus, susijusius su jūsų duomenų tvarkymu, imsimės mums prieinamų veiksmų, kad užtikrintume, jog platformos teikėjas laikytųsi galiojančių duomenų apsaugos reglamentų tvarkydamas jūsų duomenis.

Kontaktus ir daugiau informacijos apie mūsų bendrovę rasite apačioje.

Mūsų valdomi puslapiai socialiniuose tinkluose:

Mūsų vykdomas duomenų tvarkymas

Duomenys, kuriuos tiesiogiai pateikiate mūsų socialinių tinklų puslapiuose, pavyzdžiui, komentarai, vaizdo įrašai, nuotraukos, „Like“ paspaudimai, „Twitter“ žinutės ir kt., yra viešai skelbiami socialinio tinklo platformos. Duomenų tvarkymas, kurį vykdome mes, yra paremtas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies punktu f), kuriame kalbama apie viešųjų ryšių ir komunikacijos tikslais tvarkomus duomenis. Tvarkydami duomenis mes galime:

  • Bendrauti su jumis per socialinio tinklo platformą;
  • Skelbti jūsų turinį bet kurioje mūsų socialinių tinklų platformoje ir mūsų svetainėje https://www.jacobskava.lt;
  • Leisti jums dalyvauti konkursuose ir (arba) loterijose.

Mes niekuomet nenaudojame jūsų duomenų jokiems neatskleistiems tikslams. Pagal platformos teikėjo mums suteiktas galimybes daryti įtaką ar nustatyti parametrus, susijusius su jūsų duomenų tvarkymu, kuriame savo puslapius socialiniuose tinkluose taip, kaip būtų laikomasi visų atitinkamų duomenų apsaugos taisyklių. Dėl šios priežasties mes nenaudojame demografinio, pomėgiais, elgsena ar vietove pagrįsto tikslinės auditorijos klasifikavimo reklamos tikslais, nors tokios paslaugos gali (pagal numatytąją tvarką) būti teikiamos mums socialinio tinklo teikėjų.

Atsižvelgiant į tai, kad statistika gaunama iš ją teikiančio platformos teikėjo, mes galime daryti tam įtaką tik iki tam tikro lygio ir neturime priemonių visiškai išjungti šių funkcijų. Tačiau mes užtikriname, kad jokia papildoma neprivaloma statistika mums neteikiama.     

Jei nesutinkate, kad kokie nors konkretūs jūsų duomenys būtų tvarkomi, prašome su mumis susisiekti apačioje nurodytais kontaktais. Išnagrinėję jūsų užklausą nuspręsime, ar galime atsakyti į jūsų pageidavimą. Jei negalėsime išpildyti jūsų prašymo savo išgalėmis, tuomet perduosime jį atitinkamam paslaugų teikėjui. 

Jei atsiųsite mums užklausą per socialinio tinklo platformą, mes galbūt, priklausomai nuo jūsų prašymo, atsakysime per kitus saugius komunikacijos kanalus, kurie užtikrina konfidencialumą. Jūs visuomet galite siųsti mums konfidencialias užklausas adresu, nurodytu apačioje.
  
Duomenų tvarkymas, vykdomas socialinio tinklo platformos teikėjo

Socialinio tinklo platformos teikėjas naudoja svetainės sekimo priemones. Svetainės sekimas taip pat gali būti vykdomas nepriklausomai nuo to, ar esate prisijungę arba prisiregistravę socialinio tinklo platformoje. Deja, mes negalime daryti įtakos ar apriboti socialinio tinklo platformos naudojamų svetainės sekimo priemonių.

Prašome atkreipti dėmesį, kad platformos teikėjas gali naudoti jūsų profilio ir elgsenos duomenis siekdamas įvertinti jūsų įpročius, asmeninius santykius ir pomėgius bei kitus dalykus. Mes neturime įtakos duomenų tvarkymui, kurį vykdo platformos teikėjas.

Išsamiau apie platformos teikėjo vykdomą duomenų tvarkymą, įskaitant informaciją apie jūsų kaip naudotojo teises, galite sužinoti perskaitę teikėjo duomenų apsaugos politiką:

Jūsų kaip naudotojo teisės

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina jums, kaip socialinių tinklų puslapių naudotojui, tokias su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias teises: 

1) Teisė susipažinti su duomenimis (15 str.): 

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei taip, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija, nurodyta 15 straipsnyje. 

2) Teisė reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis (16 ir 17 str.): 

Jūs turite teisę reikalauti, kad be nepagrįsto delsimo būtų ištaisyti klaidingi su jumis susiję asmens duomenys, ir, jei reikia, prašyti papildyti neišsamius asmens duomenis.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad su jumis susiję asmens duomenys be nepagrįsto delsimo būtų ištrinti dėl kurios nors iš 17 straipsnyje nurodomų priežasčių, pvz., jei duomenys nebėra būtini numatytam tikslui.

3) Teisė apriboti duomenų tvarkymą (18 str.): 

Turte teisę prašyti, jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas galimo patikrinimo laikotarpiui, jei tai atitinka kurį nors iš 18 str. nurodomų atvejų, pvz., jei nesutikote su jūsų duomenų tvarkymu.

4) Teisė į duomenų perkeliamumą (20 str.): 

Tam tikrais atvejais, nurodomais 20 straipsnyje, jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu, arba reikalauti perduoti duomenis kitai trečiajai šaliai. 

5) Teisė nesutikti (21 str.): 

Kai duomenys yra tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 pastraipos punktą f) (duomenų tvarkymas teisėtais tikslais), jūs turite teisę bet kada nesutikti su tvarkymu dėl priežasčių, nulemtų konkretaus jūsų atvejo. Tokiu atveju mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent jeigu tam bus akivaizdžiai pagrįstas teisėtas pagrindas, kuris nusvers subjekto interesus, teises ir laisves, arba jei duomenų tvarkymas skirtas pareikšti ieškinį, spręsti bylą ar gintis teisme.  

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 77 straipsnį, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius duomenų apsaugos reglamentus. Savo teise pateikti skundą galite pasinaudoti valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.

Mūsų atstovo duomenų apsaugos klausimams kontaktiniai duomenys

Mūsų specialistas, atsakingas už duomenų apsaugą, mielai suteiks jums informacijos visais su tuo susijusiais klausimais.

Peter Suhren
FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Brėmenas, Vokietija
www.first-privacy.de
El. paštas: office@first-privacy.com
Tel.: 0421 69 66 32 0